Tuyển người mẫu về vẽ nhưng không ngờ tuyển được con đĩ dâm