Điêu Thuyền bị Quan Vũ, Lưu Bị, Gia Cát Lượng chơi tập thể